Felhasználási feltételek

Tájékoztatunk, hogy az Akció Nekem oldalon történő regisztrációddal kijelented, hogy megismerted és elfogadtad az itt leírt általános szerződési feltételeket.

Az Akció Nekem program leírása

Az AkcióNekem szolgáltatás (továbbiakban: „Szolgáltatás”) lényege, hogy a www.akcionekem.hu weboldalon regisztrálók (továbbiakban: „Regisztráló”) számára a Magyar Telekom Nyrt. (továbbiakban: „Szolgáltató”) saját, illetve a vele szerződésben álló harmadik felek (továbbiakban: „Hirdető”) akciós ajánlatairól tájékoztató üzeneteket küld ki az alábbiakban meghatározott csatornákon.

A tájékoztató üzenetek, hirdetések a regisztráció után bizonyos időközönként kerülnek kiküldésre, de legfeljebb a Regisztráló által a regisztrációkor megadott (legalább 1 db/hét) darabszámban. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a ténylegesen kiküldött üzenetek száma valóban eléri a Regisztráló által megjelölt mennyiséget. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdető ajánlatainak tartalmáért, jogszabályi megfelelőségükért, a hirdetésben szereplő ajánlat teljesítéséért. A www.akcionekem.hu oldalon történő regisztráció díjmentes, a Szolgáltatás keretében fogadott üzenetek szintén díjmentesek. A weboldalon való böngészés adatforgalmat generál, amely a Regisztráló internetszolgáltatójának díjszabása szerinti díjazással díjköteles.

A Szolgáltatást a Magyar Telekom Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041928, bejegyző cégbíróság: Fővárosi Bíróság, székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., adószám: 10773381-2-44) (továbbiakban: „Szolgáltató”) nyújtja.

A Szolgáltatás időtartama: A Szolgáltatás kezdete az érvényes regisztráció Szolgáltatóhoz való beérkezésének időpontja, és hatályos annak, a Szolgáltatás lemondása pontban leírtak szerinti lemondásáig. A regisztráció érvényes, ha a Regisztráló a regisztrációs űrlap (továbbiakban: „Űrlap”) minden kötelező elemét kitöltötte, és a regisztráció sikerességéről értesítést kapott (SMS-ben és/vagy a webes felületen, ill. más, a Szolgáltató által előre meghatározott módon). A regisztráció akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz beérkezettnek, amikor azt a Szolgáltató adatbázisában rögzítette. A regisztráció időpontja az adatbázist tartalmazó szerver belső órája által a rögzítéskor mutatott idő. Erre irányuló kérés esetén ennek pontos időpontjáról a Szolgáltató tájékoztatja a Regisztrálót.

A Szolgáltató az akciós ajánlatokról a tájékoztató üzeneteket a következő csatornákról küld(het)i ki:
SMS: +36-30-80-80-600-699 tartományba eső számokról
E-mail:„Akció Nekem” feladó vagy aláírás
Direkt hívások: a Magyar Telekom telefonos ügyfélszolgálatának központi számairól.

Ezekre az üzenetekre a Szolgáltató alap esetben nem vár választ a Regisztrálótól, illetve az ide érkező válaszokat nem gyűjti, amennyiben ettől eltérne, azt az üzenetben a Szolgáltató egyértelműen és mindig külön jelzi. Tehát ilyen üzenetekre a Szolgáltató csak akkor vár választ, ha az üzenet tartalma egy kérdés, vagy egyértelműen az üzenetben erre vonatkozó felkérés szerepel.

Szolgáltatás lemondása

A Szolgáltatás lemondására lehetőség van a www.akcionekem.hu weboldalon, az Adatmódosítás menüben, a Regisztráló regisztrációkor választott saját jelszavával történő belépése után. A lemondó nyilatkozattól számított 5 munkanapon túl Szolgáltató a Regisztráló adatait közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából fel nem használja.

A Szolgáltatás lemondása történhet SMS-ben a „STOP” szó +3630 80 80 600-as telefonszámra való elküldésével. A lemondást csak a Szolgáltató adatbázisában rögzített, tehát a regisztrációkor megadott vagy a későbbi adatmódosításkor megadott telefonszámról tudja a Szolgáltató elfogadni. A STOP SMS az előfizető mobiltelefon szolgáltatójának díjszabásának megfelelően, díjcsomagja szerinti díjjal számlázódik, Telekom mobilszolgáltatás-előfizető esetében 1db hálózaton belül küldött SMS, nem Telekom mobilszolgáltatás-előfizető esetében 1 db hálózaton kívül küldött SMS áron. A +3630 80 80 600-699-es számtartományhoz tartozó számokra érkező SMS-ek tartalmát a Szolgáltató külön nem ellenőrzi és értelmezi, kivéve a STOP tartalmú lemondó üzenet, illetve azokat az eseteket, amikor a Szolgáltató külön jelezte, hogy a Szolgáltatás során feltett kérdésre választ vár.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a www.akcionekem.hu oldalon regisztrált mobil telefonszám megváltozásából eredő vagy a Regisztráló választott jelszavának kitudódása miatt a Regisztrálót ért károk miatt. A telefonszám megváltozása vagy megszűnése esetén a Regisztráló kötelezettsége, hogy a www.akcionekem.hu oldalon a regisztrált telefonszámot módosítsa vagy törölje, ennek elmaradásából eredő károkért a Regisztráló felel. A regisztrációkor választott jelszavát a Regisztráló soha, semmilyen körülmények között ne adja meg illetékteleneknek.

A Szolgáltató elérhetősége

A Szolgáltató a Regisztráló számára e-mail Ügyfélszolgálatot tart fent. Minden ideérkező információ-kérést, panaszt a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kezel.

A Szolgáltató az ide érkező megkeresésekre (illetve minden egyéb beérkező szóbeli panaszra) legfeljebb 30 napon belül válaszol. E-mail cím: ugyfelszolgalat@akcionekem.hu

A Felhasználási feltételek megváltozása

Jelen Felhasználási feltételekben foglaltak a közzétételtől számítva visszavonásig érvényesek. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételekben foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A Felhasználási feltételek módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.akcionekem.hu weboldalon. A Regisztráló felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon. A Felhasználási feltételek hatálya nem terjed ki az oldalon hirdető harmadik személyek adatkezeléseire, amelyek promócióikhoz, nyereményjátékaikhoz, egyéb kampányaikhoz kapcsolódnak.

Adatvédelem

Adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. A szolgáltatásra érvényesen csak belföldi mobil hívószámmal rendelkező, 16. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.

Adatkezelés célja: az AkcióNekem programba történő regisztrációval a Regisztráló előzetes, kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a regisztráció során megadott, vagy korábban jogszerűen a Magyar Telekom Nyrt. birtokába jutott személyes adatait (azonosító adatok; fogyasztói szokásokra/vagyoni helyzetre vonatkozó adatok; elérhetőségek) a regisztráció során megjelölt gyakorisággal közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából – akár automata hívórendszeren vagy ügyintéző által bonyolított híváson keresztül, - kezelje, azaz, akár saját, akár a programhoz csatlakozott Hirdető – személyre szabott - üzleti ajánlatával a Regisztrálót a Felhasználási Feltételekben szereplő Akció Nekem szolgáltatás leírása pontban meghatározott csatornákon keresztül megkeresse. Az adatokat Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a www.akcionekem.hu honlap látogatása során a Regisztráló belépése után, annak adatlapján, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenítsen meg. Amennyiben a Regisztráló a Magyar Telekom Nyrt. valamely elektronikus hírközlési szolgáltatásának/szolgáltatásainak az előfizetője is egyben, a hozzájárulása kiterjed a Magyar Telekom Nyrt. által kezelt valamennyi forgalmi jellegű adat (helymeghatározási adat is), így az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157. § (2) bekezdésben foglalt adatok egymásra tekintettel történő kezelésére is. Az adatok ilyen célú kezelését a Regisztráló – a Szolgáltatás lemondásával – megszüntetheti A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Regisztrálóktól további adatokat kérjen be, illetve hogy az Űrlapot módosítsa. Magyar Telekom Nyrt. nem vállal felelősséget, ha a játékra való regisztráció átmenetileg nem elérhető, vagy technikai okokból nem lehetséges a regisztráció a Regisztráló birtokában lévő készülékkel.

Adatkezelő: Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.). DM célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50139/2012.

Adatfeldolgozók: Magyar Telekom Nyrt. az adatkezelési műveleteihez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozási megállapodást kötött a következő partnerekkel: IT Services Hungary Kft. (1117, Budapest, Infopark, Neumann János u. 1/c.), T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.), T-Systems International GmbH. (Hahnstr. 43D, D-60528 Frankfurt am Main, Németország), EMC Computer Systems Austria GmbH (Euro Plaza, Am Euro Platz -4 OG, Wienerbergstrasse 41-43/4, Bécs, Ausztria), Markweb Kommunikációs Szolgáltató Kft. (1021 Budapest, Versec sor 9.). Az adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Magyar Telekom Nyrt. rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljaikra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Magyar Telekom Nyrt. rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

Adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat a Regisztráló sikeres regisztrációjától a Regisztráló Szolgáltatás lemondó nyilatkozatától számított 5 évig (elévülésig) kezeli, de a lemondó nyilatkozattól számított 3 munkanapon túl a Regisztráló adatait közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából fel nem használja.

Személyes adatok megismerhetősége: Magyar Telekom Nyrt. a Regisztráló személyes adatait külön törvényes felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek nem továbbítja. Regisztrálók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: A Regisztrálók a www.akcionekem.hu oldalon bármikor ellenőrizhetik, hogy személyes adataik vajon megfelelnek-e a valóságnak. Az Adatmódosítás menüpont alatt lehetőségük van a régebben megadott személyes adatok megtekintésére és módosítására, a regisztrációkor választott saját jelszavukkal történő belépés után. Személyes adataik kezeléséről a Regisztrálók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az ugyfelszolgalat@akcionekem.hu címre kell eljuttatni, amire legfeljebb 30 munkanapon belül írásban választ kap a Regisztráló. A Regisztrálók kérhetik adataik törlését, a Felhasználási Feltételek Szolgáltatás lemondása pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek: A Regisztráló jogérvényesítési lehetőségeit különösen a Törvény II.- és VI. Fejezetei szerint gyakorolhatja.

Adatbiztonság: Magyar Telekom Nyrt. és adatfeldolgozói megfelelő intézkedésekkel védik a Regisztráló személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató ügyfelei személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, a jelen szerződési feltételekben foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

logo-footer © Magyar Telekom NyRt. Minden jog fenntartva!